VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny” nr 2 z 2018 r.

Prawnik informuje
Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli
W art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań finansowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadzono szereg zmian do Karty Nauczyciela.
Wśród tych zmian zostały uchylone niektóre świadczenia socjalne dla nauczycieli, określone w art. 76 pkt 25-27 tej ustawy, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz w pkcie 28 z terminem wejścia w życie z dniem 1 września 2018 r..
I tak – w art. 76 pkt 25 powyższej ustawy – w art. 54 Karty Nauczyciela zostały uchylone ust. (…)
(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 2, str. 9 i 10)

Redakcja informuje
1918 – 2018
100-lecie odzyskania niepodległości Polski
W 2018 roku mija 100 lat od 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała – po rozbiorach i 123 latach niewoli – niepodległość.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Parlament RP uchwalił także ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów przyjęła uchwałę o ustanowieniu wieloletniego programu pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021
(bme)


Akty prawne
Uchwała
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach – wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej dziejowej próby nasz Naród wyszedł zwycięsko dzięki tym, którzy pozostali nieugięci. Symboliczna data 11 Listopada zakorzeniła się mocno w narodowej tradycji.
Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. (…)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. (…)
Wdzięczność należy się także tym, którzy po odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy silnego i nowoczesnego państwa – II Rzeczypospolitej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wyraża także nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.
(cała uchwała w: PO nr 2, str. 10)

Poczta do prawnika
Wynagrodzenie za realizowane godziny ponadwymiarowe
Joanna G., członek OM POiW NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35 letnim stażem pracy. Pracuję w szkole podstawowej ( umowa na czas nieokreślony), pełnię obowiązki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (zgodnie z kwalifikacjami).
W bieżącym roku szkolnym przydzielono mi również 4 godziny matematyki w klasie IV i 1 godzinę zajęć komputerowych z uczniem z niepełnosprawnością ruchową (nie posiadam kwalifikacji do nauczania matematyki i zajęć komputerowych w klasach starszych) – są to moje godziny ponadwymiarowe.
W październiku br. dyrektor wystąpił do Kuratorium Oświaty z prośbą o zezwolenie na nauczanie przeze mnie matematyki w klasie IV oraz prowadzenie zajęć komputerowych z uczniem niepełnosprawnym w IV klasie. Prośbę motywował brakiem możliwości zatrudnienia osób posiadających wymagane kwalifikacje i tym, że byłam wychowawcą pierwszego etapu edukacyjnego uczniów obecnej klasy czwartej, zapoznałam się z podstawą programową z matematyki w klasie IV, posiadam potrzebne umiejętności i jestem w stanie zrealizować cały program, a ponadto w czerwcu br. kończę studia podyplomowe z matematyki.
Jedną godzinę zajęć komputerowych z uczniem niepełnosprawnym przydzielono mi, ponieważ uczeń porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim, pracownia komputerowa znajduje się na II piętrze i chłopiec nie może uczestniczyć w zajęciach z całą klasą, a ja uczyłam go 3 lata i znam jego możliwości i ograniczenia wynikające z choroby (dystrofia mięśniowa).
Kuratorium Oświaty pozytywnie rozpatrzyło prośbę dyrektora, ale krzywdzące dla mnie jest to, że dla celów płacowych mam być traktowana jak nauczyciel stażysta.
Czy decyzja Kuratorium Oświaty jest słuszna?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 2, str. 11)

Akty prawne
Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym”
od 1 września do 31 grudnia 2017 roku

Nr „PO” Data wydania Tytuł
13 (553) 1.09.2017 r. * W sprawie wliczania 500+ do dochodów przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z ZFŚS (poczta do prawnika)
* Przejście na emeryturę nauczycieli, którzy nabyli uprawnienia do 31 grudnia 2008 r. na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (poczta do prawnika)
* Uwagi Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysłane do MEN po spotkaniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (NSZZ „Solidarność” informuje)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

14 (554) 15.09.2017 r. * Zaskarżanie uchwały Komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (poczta do prawnika)
* podstawa programowa (MEN informuje)
* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

15 (555) 1.10.2017 r. * W sprawie dalszego zatrudnienia wicedyrektora Centrum Edukacyjnego (poczta do prawnika)
* W sprawie przechodzenia nauczycieli na emeryturę po 30 latach pracy bez względu na wiek (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (akty prawne)
* Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

16 (556) 15.10.2017 r. * Status prawny i czas pracy nauczycieli wspomagających (prawnik informuje)
* 17 (557) 1.11.2017 r. * Praca nauczyciela w sobotę lub niedzielę (prawnik informuje)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (akty prawne)

18 (558) 15.11.2017 r. * W sprawie udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (prawnik informuje)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

19 (559) 1.12.2017 r. * Status prawny nauczyciela pracującego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

20 (560) 15.12.2017 r. * W sprawie rozłączenia szkół publicznych (poczta do prawnika)
* W sprawie wynagrodzenia za usprawiedliwione niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych (prawnik informuje)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (akty prawne)
oprac. Barbara Ellwart