VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 4 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Urlop nauczyciela pracującego w szkole feryjnej i nieferyjnej
Zaledwie niedawno, bo od 1 stycznia 2018 r., wszedł w życie ust. 3a do art. 64 Karty Nauczyciela, dodany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), już pojawiły się kontrowersje oraz błędna, naszym zdaniem, interpretacja tego przepisu.
W związku z tym zamieszczamy poniżej:
1) nadesłany e-mail z 27 grudnia 2017 r. od nauczycielki zatrudnionej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym i realizującej zadania w równej ilości godzin w przedszkolu i szkole podstawowej oraz jedną godzinę zajęć w przedszkolu – w ramach godzin ponadwymiarowych;
2) odpowiedź z 3 stycznia 2018 r. na nadesłany e-mail;
3) kolejny e-mail od nauczycielki z dnia 19 stycznia 2018 r.;
4) odpowiedź z 29 stycznia 2018 r. na e-mail nauczycielki z 19 stycznia 2018 r.

Ewa C., członek OM POiW NSZZ „Solidarność”, 27 grudnia 2017 r. napisała:
Jestem zatrudniona w pełnym wymiarze 22/22. W arkuszu organizacyjnym przydzielono mi 11/22 godz. w przedszkolu i 11/22 godz. zajęć w szkole. Dodatkowo realizuję jeszcze jedną godzinę zajęć w ramach rewalidacji z dzieckiem z przedszkola – jedna nadgodzina.
Jaki wymiar urlopu przysługuje mi w roku 2018?
Odpowiedź z 3 stycznia 2018 r.:
Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym w art. 76 pkt 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.:
„Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1 (tj. w szkole, w której przewidziane są ferie letnie i zimowe) oraz szkoły, której mowa w art. 3 (tj. w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne) przysługuje prawo (…)
Ewa C., członek OM POiW NSZZ „Solidarność”, 19 stycznia 2018 r. napisała:
Niestety, opinia Pana Mecenasa dotycząca wymiaru mojego urlopu „nie przemawia” do pana dyrektora. Przesyłam w załączniku zdjęcie wydruku, który otrzymałam od dyrektora jako potwierdzenie jego interpretacji przepisów (urlop przedszkolny, uwzględniona nadgodzina zajęć w przedszkolu).
W tej sytuacji proszę o dodatkową opinię na temat obliczania wymiaru urlopu z uwzględnieniem problemu nadgodzin?
Odpowiedź z 29 stycznia 2018 r.:
W związku z ponownym wystąpieniem o przedstawienie opinii prawnej w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w ramach jednego stosunku pracy na stanowiskach o różnym tygodniowym wymiarze godzin w odniesieniu do nauczycielki, pani Ewy C., przedkładam poniższe dodatkowe wyjaśnienie.
Zgodnie z art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela, w brzmieniu dodanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz obowiązki szkoły lub placówki nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą ilość godzin, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.
Pani Ewa C. w ramach jednego stosunku pracy realizuje równą ilość godzin w szkole feryjnej i w szkole nieferyjnej, natomiast realizuje jeszcze dodatkowo jedną godzinę pracy w przedszkolu, która nie wynika z jej stosunku pracy, a została dodatkowo przydzielona w planie organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2017/2018.
W następnym roku sytuacja może być odwrotna i może mieć przydział godzin ponadwymiarowych dla realizacji zajęć w szkole feryjnej. Odwrotna sytuacja może wystąpić również w drugim semestrze tego samego roku szkolnego na skutek zmiany w planie organizacyjnym szkoły, co ma często miejsce, przez odjęcie jednej godziny zajęć ponadwymiarowych w przedszkolu i przydzielenie jednej godziny ponadwymiarowej w szkole. W takiej sytuacji (…)
(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 4, str. 9 i 10)

MEN informuje
Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:
4-letniego liceum ogólnokształcącego;
5-letniego technikum;
2–letniej branżowej szkoły II stopnia, dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.
O podstawie
Przyjęta w dokumencie koncepcja edukacji, wyrażona w szczególności w zadaniach szkoły oraz celach kształcenia – wymaganiach ogólnych, odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, w tym:
* położenie większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych;
* wzmocnienie (…)
Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym.
W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku (…)
Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół:
* czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży (…)
(cały tekst opr. przez redakcję w: PO nr 4, str. 10 i 11)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1647)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1649)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1653)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1654)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1663)
* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1698)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1705)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712)
* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 1713)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1743)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1763)
* Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)
* Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773)
* Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1793)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1813)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1811)
* Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2017 r. sygn. akt SK 36/15 (dot. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1842)
wybrała Barbara Ellwart

Karta Nauczyciela
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, przygotowujemy Kartę Nauczyciela z komentarzem.
Prosimy o zgłaszanie zamówień na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
red.