VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 5 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Obniżenie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi przekształconego zespołu szkół w ośmioklasową szkołę podstawową
Krzysztof G., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Organ prowadzący w kilku zespołach szkół zmniejszył dyrektorom dodatek funkcyjny. Uchwała Rady Gminy – opierająca się na poprzednim prawie oświatowym dotyczącym szkół podstawowych sześcioklasowych i gimnazjów, które wchodziły w skład tych zespołów – przewidywała taki dodatek. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty nie wypowiedział w imieniu wójta zmian płacowych (zmniejszających uposażenie) w tym zakresie do dnia 31 maja 2017 roku. Informacje dyrektorzy otrzymali pod koniec sierpnia i na początku września 2017 roku.
Obecny stan prawny w oświacie zakłada, że poprzednie zespoły szkół stają się szkołami podstawowymi, w skład których wchodzą klasy gimnazjalne do wygaśnięcia całkowitego gimnazjum, do września 2019 roku.
Wobec tego faktu w naszych szkołach nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o organizację pracy, a zmieniła się tylko i wyłącznie nazwa szkoły: zespół szkół na szkołę podstawową ( ośmioklasowa szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi).
Nadmieniam, że wszystkie inne zapisy wspomnianej Uchwały Rady Gminy pozostały, a więc pozostały te, które zmniejszają pensum dla dyrektorów do 0 godzin pozostały oraz przydział pięciu godzin na zajęcia pozalekcyjne na dwie szkoły (szkołę podstawową i gimnazjum po 5 godzin). Budżet szkół również jest podzielony na szkołę podstawową i gimnazjum.

Wiemy, że w innej miejscowości w jednym przypadku ze szkoły podstawowej sześcioklasowej utworzono szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewniała, że od września 2017 r. nic się nie zmieni, aż do całkowitego wygaśnięcia gimnazjów. (świadectwa z pieczęcią gimnazjum będą wydawane w 2018 i 2019 roku).
Czy można odebrać dyrektorom szkół dodatek za zespół szkół tylko i wyłącznie w przypadku zmiany nazwy szkoły?
Czy można odebrać wyżej wymieniony dodatek, nie zachowując prawnego terminu 31 maja 2017 r., jeżeli chodzi o wypowiedzenie warunków płacowych?
Dodatkowo informuję, że organ prowadzący, mimo zmian w prawie oświatowym, nie wydał nowej uchwały płacowej dotyczącej szkół od września 2017 roku.
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 9 i 10)

Poczta do prawnika
Świadczenia kompensacyjne dla nauczyciela z likwidowanego gimnazjum
Grzegorz H.: przewodniczący MOZ POiW NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem informatyki. Pracuję na podstawie mianowania oraz umowy na czas nieokreślony w likwidowanym gimnazjum.
W listopadzie 2018 r. będę miał uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego (ukończone 57 lat, 33 lata pracy, w szkole 28 lat pracy).
Nie zamierzam przestawiać się na pracę w podstawówce lub w szkole średniej, lecz w najbliższym możliwym terminie (czyli najwcześniej od listopada 2018 r.) chciałbym przejść na świadczenia kompensacyjne.
Kończąc pracę, chciałbym uzyskać: sześciomiesięczną odprawę, wynikającą z art. 20 Karty Nauczyciela oraz trzymiesięczną odprawę przedemerytalną.
Nasze gimnazjum początkowo było przeznaczone do całkowitej likwidacji, obecnie coraz częściej mówi się o tym, że od przyszłego roku powstanie szkoła podstawowa (nowa) z klasami pierwszymi i w miarę możliwości z jedną klasą czwartą i siódmą.
W moim przypadku oznacza to kilka możliwych wariantów i prosiłbym o odpowiedź, w jaki sposób muszę postąpić (np. nie wyrazić zgody na zmniejszenie etatu, czy też przejście w tak zwany stan nieczynny), by uzyskać wyżej wymienione świadczenia.
Wariant 1
W roku szkolnym 2018/2019 w dalszym ciągu funkcjonujemy jako gimnazjum i dyrekcja proponuje mi zmniejszoną liczbę godzin etatowych (z ewentualnym uzupełnieniem w innej szkole).
Wariant 2
Szkoła zostaje przekształcona w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi i dyrekcja proponuje mi zmianę pracodawcy, w szkole podstawowej, proponując mi pełny lub niepełny wymiar godzin etatowych.
Wariant 3
W roku szkolnym 2018/2019 dyrekcja zapewnia mi pełny etat w gimnazjum (wiem, że wtedy będę musiał jeszcze jeden rok przepracować, by uzyskać odprawę z art. 20 KN, a wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 gimnazjum ulegnie likwidacji i dostanę lub nie dostanę propozycji przeniesienia do innej szkoły, np. nowoutworzonej w naszym budynku.
Czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy (z końcem sierpnia), a przechodząc na świadczenie kompensacyjne (w listopadzie ukończę 57 lat), przysługuje mi odprawa przedemerytalna i kto ją wypłaca – ZUS czy pracodawca, którego już bym nie miał?
Dla mnie całkowicie niezrozumiały jest art. 220.1 (Dz. U. 2017, poz. 60), mówiący, że: „organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć”.
Czy to nie jest przepis uniemożliwiający zastosowanie art. 225.1 oraz 225.11?
Wiem, że gminy będą robić wszystko, by nie wypłacać sześciomiesięcznych odpraw. Wiem też, że dyrektorzy przechodzą wiele dodatkowych szkoleń dotyczących takiego postępowania z nauczycielami, by nie wypłacać odpraw i by nauczyciele nie mogli skorzystać z tzw. stanu nieczynnego, tym bardziej proszę o poradę prawną.

W sprawie warunków przejścia na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nauczyciela zatrudnionego w likwidowanym gimnazjum, przedkładam poniższe wyjaśnienia.
Według przedstawionych pytań zamierza Pan przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w jak najbliższym czasie. Będzie to możliwe (…)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 10 i 11)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2043)
Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 5, str. 11)

Poczta do prawnika
Dzień wolny za pracę w sobotę
Barbara S., przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Nauczyciel szkoły podstawowej świadczył pracę w dniu wolnym od pracy (sobota – opieka nad uczniami w czasie zawodów sportowych).
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 42c ust. 3, za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.
W jakim terminie powinien być wykorzystany przysługujący dzień wolny?
Do końca roku szkolnego?
Do końca okresu rozliczeniowego obowiązującego w zakładzie pracy?
W innym terminie?

Przepisy Karty Nauczyciela nie określają, w jakim terminie nauczyciel ma otrzymać inny dzień wolny od pracy za pracę w sobotę, tj. w dniu wolnym od pracy.
W związku z tym będzie miał tutaj zastosowanie art. 1513 Kodeksu pracy, który stanowi, że (…)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 5, str. 12)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1854 t. j.)
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t. j.)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1948 t. j.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 t. j.)
* Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 t. j.)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1959)
* Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1985)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2027)
* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2030 t. j.)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2041)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2043)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2058)
* Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2099)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2103)
wybrała Barbara Ellwart

Karta Nauczyciela
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, przygotowujemy Kartę Nauczyciela z komentarzem.
Prosimy o zgłaszanie zamówień na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
red.