VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 10 z 2018 r.

Poczta do prawnika

W sprawie częściowego zwolnienia do pracy związkowej
Przewodnicząca RS POiW NSZZ „Solidarność”: Jak należy rozliczyć czas pracy nauczycielki – wybranej na przewodniczącą MOZ PO NSZZ „Solidarność” – oddelegowanej do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy za okres od 1 marca 2018 r. do zakończenia roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia 2018 r, w świetle obowiązujących przepisów prawa?
(…)
W związku z pismem w sprawie uprawnienia do częściowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy celem wykonywania funkcji związkowych, przedkładam poniższe wyjaśnienia.
Jak wynika z nadesłanego do redakcji pisma oraz z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w marcu 2018 r. nauczycielka została oddelegowana do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w wymiarze 7 godzin tygodniowo jako przewodnicząca MOZ PO NSZZ „Solidarność”.
W poprzednich kadencjach funkcję przewodniczącego tej organizacji związkowej pełnił związkowiec-emeryt, który nie korzystał ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i dyrektor szkoły zatrudniającej nie przewidział w planie organizacyjnym szkoły na rok 2017/2018 konieczności zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczycielki. (…)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 9 i 10)

 

Poczta do prawnika
Uzupełnianie wymiaru zajęć w innej szkole
Stanisława M., członek NSZZ „S”: Jestem nauczycielem dyplomowanym z 19-letnim stażem pracy w szkole. W zeszłym roku zostałam zmuszona do wyrażenia zgody na to, by połączono mi etat z pracy w dwóch szkołach. (…)
Moją główną szkołą jest Zespół Szkół. Niedawno zaproponowano mi, bym przeszła na cały etat do szkoły podstawowej. Jest to szkoła poza moim miejscem zamieszkania.
1. Czy mogę nie przyjąć przeniesienia etatu i czy w przypadku wypowiedzenia mi umowy mam prawo do odprawy? Jaka to będzie odprawa, jeżeli pracuję w tej szkole 18 lat i mam umowę na czas nieokreślony?
2. Istnieje też możliwość, że będę miała łączony etat – w dwóch szkołach, ale w takiej sytuacji dyrekcja chce zmniejszyć mi ilość godzin i to znacznie z dotychczasowych dziesięciu godzin. Czy mogę nie wyrazić na to zgody i czy nadal należy mi się odprawa?
3. Czy dyrekcja może zaproponować mi tylko część etatu w jednej szkole, przyznając innym nauczycielom nadgodziny z przedmiotów, do których uczenia mam uprawnienia? Czy mogę wystąpić w takiej sytuacji na drogę sądową i domagać się odprawy z odszkodowaniem?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 10 i 11)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 10, str. 11)
Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)
* Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 588)
* Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (Dz. U. z 2018 r. poz. 589)
* Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603)
* Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 615)
* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 628)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638)
* Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 655)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 681)
* Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 682)
* Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 693)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694)
* Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744)
wybrała Barbara Ellwart

Karta Nauczyciela
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, przygotowaliśmy Kartę Nauczyciela z komentarzem.
Prosimy o zgłaszanie zamówień na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.