VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 12 z 2018 r. Poczta do prawnika
W sprawie wymiaru zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza
Anna K., przewodnicząca Koła POiW NSZZ „Solidarność”: Od wielu lat pracuję jako nauczyciel bibliotekarz w liceum ogólnokształcącym. Od kilku lat mam ograniczony wymiar zatrudnienia do 0,8 etatu. Wynika to z tego, że organ prowadzący wystosował do dyrektorów szkół wytyczne dotyczące sporządzania arkuszy organizacyjnych i zawarł w nich m. in. normy zatrudniania bibliotekarzy szkolnych, ustalając liczbę uczniów przypadających na 1 etat bibliotekarza – na 600. (…)

Ponadto organ prowadzący zmniejszył liczbę oddziałów. Zlikwidowanie jednego oddziału oraz zastosowanie powyższych norm spowodowało, że dyrektor szkoły ograniczył wymiar mojego zatrudnienia do 0,8 etatu. Nie uległ zmianie zakres moich obowiązków służbowych ani przydział czynności dodatkowych, natomiast pojawiały się nowe zadania (np. wprowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorów bibliotecznych). Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, jako przyczynę ograniczenia etatu podał zmianę organizacji pracy szkoły. Takie uzasadnienie stosował też w kolejnych latach, mimo iż od r. szk. (…) zmian organizacji pracy szkoły nie było.
W lutym 2018 r. dyrektor szkoły wystąpił do organu prowadzącego z prośbą o przywrócenie etatu bibliotekarza, jednak zarząd powiatu wydał decyzję odmowną. W tej sytuacji w arkuszu organizacyjnym szkoły na r. szk. 2018/2019 dyrektor ponownie zamieścił 0,8 etatu dla bibliotekarza.
Czy organ prowadzący mógł ustalić normy zatrudnienia bibliotekarzy szkolnych poprzez uzależnienie etatu bibliotekarza od liczby uczniów?
Czy organ prowadzący może ingerować w kompetencje organizacyjne i kierownicze dyrektora szkoły, w tym w sprawy zatrudnienia?
Czy dyrektor szkoły może uzasadniać ograniczenie wymiaru zatrudnienia zmianami organizacji pracy szkoły, chociaż takie nie mają miejsca?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 12, str. 9 i 10)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 649, zm. z 2018 r. poz. 691)
(stan prawny na 1 września 2018 r.)*)

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje
§ 1.
1. Nazwa publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, zwanych dalej „szkołą”, zawiera:
1) odpowiednio określenie: „Przedszkole”, „Szkoła Podstawowa”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Technikum”, „Branżowa Szkoła I stopnia”, „Branżowa Szkoła II stopnia”, „Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, „Szkoła Policealna”;
2) ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole;
3) imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
4) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.
(…)