VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny” nr 16 z 2018 r.
Poczta do prawnika
Zatrudnienie na czas określony
Aleksandra Z., zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Zostałam zatrudniona w publicznej szkole podstawowej na zastępstwo na cały okres trwania zajęć, czyli od początku września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Kilka dni temu przeczytałam na jednej ze stron edukacyjnych, że z nauczycielem zatrudnionym na cały okres trwania zajęć (cały rok szkolny) należy podpisać umowę o pracę na cały rok szkolny, łącznie z wakacjami – jako należnym urlopem w naturze. Poinformowałam o tym dyrektora i poprosiłam o zmianę mojej umowy w tym zakresie, jednak dyrektor odmówił, uzasadniając odmowę tym, że nauczycielka, którą zastępuję, jest na urlopie zdrowotnym do końca czerwca, w związku z tym nie może zatrudnić dwóch osób na tym samym stanowisku w tym samym czasie.
Czy rzeczywiście powrót tej pani z urlopu wyklucza moje zatrudnienie do 31. sierpnia, czy prawa nauczyciela, którego zastępuję, wykluczają moje prawo do urlopu w naturze?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 16, str. 13)

Poczta do prawnika
W sprawie wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

 

Monika R., członek OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy nauczyciel przedszkola zachowuje prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli niezrealizowanie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych?
Przedszkole jako placówka nieferyjna, w okresie przerwy świątecznej, wielkanocnej było gotowe do pracy z dziećmi. W związku z mniejszą liczbą dzieci dyrektor zadecydował o pełnieniu dyżurów, podczas których nauczyciele zapewniali obecnym w placówce dzieciom opiekę; przy czym w tych dniach nie mieli możliwości do zrealizowania stałych godzin ponadwymiarowych. Okoliczności niezrealizowania godzin ponadwymiarowych były niezależne od gotowych do pracy nauczycieli.
Czy w tej sytuacji słuszne jest posiłkowanie się orzecznictwem Sądu Najwyższego: „… jeśli niezrealizowanie godzin nastąpiło z przyczyn leżących po stronie szkoły (Dzień Edukacji Narodowej, rekolekcje, akademie na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego), to nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe”?
Jednocześnie należy nadmienić, że nie odnaleźliśmy przepisów mówiących, jak traktować w takiej sytuacji pracę nauczycieli przedszkola. Przerwy świąteczne w szkołach powodują zmniejszoną liczbę dzieci korzystających z usług placówki i dyrektorzy decydują się na zmianę organizacji pracy, ale przedszkole jest czynne, a nauczyciele są w gotowości do pracy. Sąd Najwyższy orzekł, że nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, gdy nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Przedszkola pracują.
Czy wobec tego organ prowadzący może stosować własne ustalenia w tej kwestii, nie stosując się do powyższych orzeczeń?
Ponadto organ prowadzący posiłkuje się regulaminem, który nie jest uchwałą, a zastosowany sposób uśrednionego wyliczania pensum odliczył większą liczbę godzin, co jest niezgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 kwietnia 2009, które mówi, że wynik odliczonych godzin uśrednionych, nie może być większy niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.
Czy w tej sytuacji nie nastąpiło wykroczenie poza upoważnienia ustawowe?

Kolejna kwestia, to Dzień Edukacji Narodowej. Dla nauczycieli jest to dzień wolny od pracy.
Czy nauczycielom przedszkola pracującym w tym dniu należy się zapłata w postaci godzin ponadwymiarowych lub dzień wolny do odebrania w innym terminie?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 16, str. 14 i 15)

Poczta do prawnika
Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klas maturalnych
Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszym powiecie nauczyciele wychowawcy klas maturalnych w technikach i liceum otrzymują dodatek funkcyjny do kwietnia włącznie, a np. wychowawcy klas kończących szkołę branżową (zasadniczą) otrzymują dodatek do czerwca. Regulamin obowiązujący obecnie nie reguluje tych kwestii i mówi, że dodatek funkcyjny przysługuje na czas pełnienia funkcji.
Czy praktyki stosowane przez dyrektorów placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat są zgodne z prawem?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 16, str. 15)

Poczta do prawnika
W sprawie urlopu zdrowotnego
Zbigniew H., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem dyplomowanym z 36-letnim stażem pracy. Uczę wychowanie fizycznego w Zespole Szkół. Wyniknął problem w związku z moim przejściem na urlop dla podratowania zdrowia.
Proszę o radę, jakie ewentualnie kroki powinienem podjąć.
W styczniu tego roku podjąłem decyzję, że muszę przejść na urlop dla podratowania zdrowia, ponieważ miałem problemy zdrowotne, a do tej pory, mimo 36 lat pracy, nie byłem na takim urlopie. Każdy z lekarzy specjalistów, u których byłem, zalecał mi przejście na taki urlop. Zebranie stosownych dokumentów zajęło mi kilka miesięcy. 25 czerwca udałem się do lekarza medycyny pracy, który wydał orzeczenia zalecające przejście na urlop. Od razu, jeszcze tego samego dnia, udałem się do dyrektora w mojej szkole, któremu wręczyłem to orzeczenie (wniosek o urlop złożyłem pod koniec maja). Na jego podstawie udzielono mi urlopu dla podratowania zdrowia od czerwca 2018 r.
We wrześniu zostałem, mimo przebywania na urlopie, wezwany do szkoły przez nowego dyrektora, który poinformował mnie, że moje wynagrodzenie od września zostanie obniżone z polecenia inspektora z wydziału oświaty urzędu miejskiego. Ow inspektor powołał się na arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019, w którym miałem przydzielonych 16,47 godzin. Arkusz powstał w maju, a zgodę na obniżenie godzin z pełnego etatu podpisałem kilka dni wcześniej. Zrobili to wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, bo w przeciwnym razie ktoś z nas mógłby być zwolniony. Ja również podpisałem, ponieważ wiedziałem, że niedługo złożę wniosek o urlop dla podratowania zdrowia, więc uważałem, że to obniżenie etatu mnie nie dotknie. Powołując się na ten arkusz organizacyjny z maja, obniżono mi wynagrodzenie o 1,53 godziny. Jest to około 200 zł netto, co jest dla mnie znaczącą kwotą.
Byłem tym bardzo zaskoczony, ponieważ do tej pory wiadome mi było, że w czasie urlopu dla podratowania zdrowia wynagrodzenie jest wypłacane jak za pełen etat. Nikt mnie nie informował, że zostanie ono obniżone. Za lipiec i sierpień wypłacono mi pełne wynagrodzenie.
Czy to obniżenie mi wynagrodzenia jest zgodne z prawem i wynika z przepisów, czy może to błędna interpretacja urzędu miejskiego? A jeśli to błędna interpretacja, to co powinienem zrobić, aby dochodzić moich praw?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 16, str. 16)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933)
* Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939)
* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 t.j.)
* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2018 r. poz. 976 t.j.)
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
t.j.)
* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 t.j.)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
wybrała Barbara Ellwart

Karta Nauczyciela
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, przygotowaliśmy Kartę Nauczyciela z komentarzem.
Prosimy o zgłaszanie zamówień na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.