VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny” nr 17 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym
W związku z e-mailami Przewodniczącego KM POiW NSZZ „Solidarność” w K. i nadesłanymi materiałami w sprawie dodatku funkcyjnego dla wychowawców przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przedkładam poniższe stanowisko.

Uchwałą Rady Miasta K. z września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (dalej: regulaminu dodatkowego wynagradzania nauczycieli) oraz regulaminu stanowiącego załącznik do tej uchwały, z mocą obowiązującą od września 2018 r. i zamieszczoną tam tabelą dodatków funkcyjnych, jako nauczycieli uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego wykazano jedynie stanowisko wychowawcy klasy z pominięciem wychowawców oddziałów w przedszkolach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – jak to miało miejsce w dotychczasowych regulaminach. Podstawą do takiego rozstrzygnięcia miało być pismo MEN z dnia 14 czerwca 2005 r., według którego „nauczyciele przedszkoli nie są uprawnieni do dodatku za sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem przedszkolnym. Do nabycia prawa do dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy konieczne jest wykonywanie dodatkowych zadań ponad te, które wiążą się z zakresem obowiązków nauczyciela. Nauczyciele przedszkolni nie są wychowawcami w rozumieniu par. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 426, ze zm.).


Pogląd powyższy został powtórzony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2007 r. Jednakże poglądy zawarte we wspomnianym piśmie MEN z dnia 14 czerwca 2005 r., jak i powtórzony w wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 października 2007 r. utrzymanym w mocy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2008 r. I OSK 19/08 są odosobnione i niepełne.
W obu tych wyrokach zarówno WSA w Gorzowie Wlkp., jak i NSA zajmowały się problematyką dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w sposób uboczny i fragmentaryczny, poświęcając główną uwagę innym regulacjom zamieszczonym w regulaminie dodatkowego wynagradzania nauczycieli, będącym przedmiotem ich rozstrzygnięcia. Poza tym rozstrzygnięcia obu tych wyroków odbiegają od ukształtowanego orzecznictwa sądów administracyjnych w omawianej kwestii i nie mają charakteru precedensowego ani kierunkowego w innych sprawach.

Natomiast całościowe wyjaśnienie sprawy dodatku funkcyjnego dla omawianych nauczycieli z całkowicie odmiennym stanowiskiem w tej kwestii ma miejsce w wyroku WSA (…)

(obszerna odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 17, str. 13-16)