VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

 

„Przegląd Prawny” nr 20 z 2018 r.

Poczta do prawnika

Czas pracy pedagoga i doradcy zawodowego

Zbigniew D., członek OM POiW NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem dyplomowanym, do końca ubiegłego roku szkolnego zatrudnionym w szkole podstawowej na pełny etat 20/20 godzin tygodniowo. W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w maju bieżącego roku, dyrektor dał mi do podpisania porozumienie zmieniające umowę o pracę. Zmiany dotyczą rodzaju umówionej pracy: jako pedagog szkolny – 16,28/20 godzin, jako nauczyciel przedmiotu doradztwo zawodowe – 3,72/20.

Czy dokonane przez dyrektora wyliczenie jest prawidłowe?

 

W ramach 3,72 etatu jako nauczyciel doradztwa zawodowego prowadzę lekcje 45-minutowe w łącznej liczbie 120 godzin rocznie. Czy w takim razie prawidłowe jest uśrednienie 3,72/20. Dlaczego nie z 18, jak wszystkie inne zajęcia lekcyjne?

Ile trwa godzina pracy doradcy zawodowego: 45 czy 60 minut?

Czy prowadzone przez doradcę lekcje mają trwać 45 czy 60 minut?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 13)

Poczta do prawnika

Informowanie o liczbie członków organizacji związkowej

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Prezydium Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność” zwraca się z pytaniem, czy informację kwartalną o liczbie członków naszej organizacji można przesyłać drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru i można ją uznać jako skutecznie dostarczoną ?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 13)

Poczta do prawnika

Urlop wypoczynkowy nauczycieli na stanowiskach kierowniczych

Przewodniczący KM POiW NSZZ „Solidarność”: Nauczycielowi dyplomowanemu powierzono od połowy września 2018 r. do końca sierpnia 2019 r. (…) stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

Jaki wymiar urlopu będzie mu przysługiwał w 2018 r. i w 2019 roku?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 14 i 15)

Poczta do prawnika

W sprawie przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji zawodowych

Zbigniew K., przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszym województwie w styczniu 2019 roku egzamin z kwalifikacji zawodowych odbywać się ma w pierwszym tygodniu ferii zimowych.

Czy za pracę w komisjach egzaminacyjnych nauczyciele mogą mieć godziny płatne lub dodatkowo dzień wolny w ciągu roku?

Czy gdyby egzamin odbywał się w sobotę lub niedzielę, to wtedy nauczycielom przysługiwałoby odrębne wynagrodzenie?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 15)

 

Poczta do prawnika

Rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

Przewodniczący KM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy nauczyciel, który przechodzi na emeryturę z Karty Nauczyciela ma takie same prawa jak inni pracownicy, tzn. jeżeli rozwiąże stosunek pracy w miejscu pracy i złoży wniosek emerytalny w ZUS w przedostatnim dniu miesiąca, w którym odchodzi na emeryturę, to pobiera wynagrodzenie z zakładu pracy za ten miesiąc i pierwszą emeryturę za ten cały miesiąc ?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 15)

Akty prawne

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1740)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1768)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1774)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1801)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1810)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1855)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861)

* Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)

* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872)

* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881)

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900)

* Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906)

* Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914 t.j.)

* Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 t.j.)

* Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1925)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt K 26/15 (dot. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz  ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1933)

wybrała

Barbara Ellwart

Akty prawne

Ustawa

z dnia 4 października 2018 r.

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2156)

(…)

(tekst ustawy w: PO nr 20, str. 116)

 

Karta Nauczyciela

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego, przygotowaliśmy Kartę Nauczyciela z komentarzem.

Prosimy o zgłaszanie zamówień na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.