Zdaniem prawnika

Ważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych – część III

W „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 1 lutego 2019 r. omówiliśmy definicję osoby wykonującej pracę zarobkową oraz najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych ustaw od art. 1 do art. 25 ustawy związkowej. Natomiast w „Przeglądzie Oświatowym” z 1 marca 2019 r. zostały omówione kolejne zmiany.

Zwolnienie od pracy dla pełnienia funkcji związkowej

Zamieszczony poniżej art. 31 ustawy związkowej, traktujący o zwolnieniach od pracy dla pełnienia funkcji związkowej, wnosi niewielkie zmiany w stosunku do stanu dotychczasowego. Zostały zachowane w nim dotychczasowe zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy lub zwalniania od pracy celem wykonywania funkcji związkowej w zależności od ilości członków danej organizacji związkowej. Zmiana polega na tym, że uprawnienie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub zwolnienia od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje osobom (…)

Ochrona działaczy związkowych

Art. 32 ustawy związkowej, którego odpis załączamy poniżej, stanowiący o ochronie działaczy związkowych przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prasowego, został całkowicie przebudowany ustawą zmieniającą. Z zamieszczonych w nim dotychczas 10 ustępów tylko ust. 2 i ust. 8 pozostały niezmienione, a w innych zmieniono (…)

Międzyzakładowa organizacja związkowa

Art. 34 ustawy związkowej (…)

Ochrona działaczy organizacji międzyzakładowych

Nowe brzmienie otrzymały zamieszczone poniżej art. (…)

 (cały artykuł radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 6, s.13-16)

Akty prawne 

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 115)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 127)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141)

* Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 148)

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r. poz. 154 t.j.)

* Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174 t.j.)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2019 r. poz. 184)

* Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198)

* Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207 t.j.)

* Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 213 t.j.)

wybrała

Barbara Ellwart