VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

 

„Przegląd Prawny” nr 7 z 2019 r.

Poczta do prawnika

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: Nasza Organizacja Międzyzakładowa wystąpiła z poniższym pismem dotyczącym interpretacji art. 42 ust. 5c do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z uwagi na wątpliwości i różne interpretacje art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” POiW w (…) prosi o opinię prawną dotyczącą powołanego artykułu.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawione przez Jego rzecznika prasowego jest sprzeczne z opinią prawną Bogumiła Soczyńskiego, opublikowaną w „Przeglądzie Oświatowym” nr 13 z dnia 1 września 2018 roku.

Problem jest o tyle ważny, gdyż obecnie dyrektorzy szkół w związku z obliczeniem łączonego uśrednionego pensum (w oparciu o stanowisko ministerstwa) bez względu na wymiar przydzielonych nauczycielowi zajęć, zmieniają nauczycielom umowy o pracę, przenosząc na stanowisko nauczyciela z pensum , np. 19 godzin (nauczyciel jest zatrudniony przez mianowanie z pensum 18 godzin tygodniowo).

Przewodniczący

(…)

Na to pismo otrzymaliśmy odpowiedź z MEN, w którym czytamy:

 „Stosownie do art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) kompetencją organu prowadzącego jest określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

W myśl art. 35 ust. 3 ww. ustawy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że organ prowadzący określa szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw. Natomiast ustawodawca wskazuje, że zarówno za godziny ponadwymiarowe i za doraźne zastępstwa wynagrodzenie nauczyciela wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Zatem nie powinno być różnic między szczegółowymi warunkami obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw i za godziny ponadwymiarowe.

Ponadto informuję, stosownie do art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że powyższy przepis należy stosować do wyliczenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska.

Ponadto informuję, że opinie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie stanowią wiążącej wykładni prawa.”

Naszym zdaniem z tej odpowiedzi MEN nic nie wynika. Jedno jest pewne, że stanowiska i opinie MEN nie stanowią wiążącej opinii prawnej. Ale o tym wiedzieliśmy. Natomiast w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska (do tej pory gmina podpiera się opinią MEN), nauczyciele otrzymują pisma w sprawie wyrażenia zgody na pensum uśrednione, np. 19 godzin tygodniowo, a w przypadku niewyrażenia zgody, dyrektorzy informują, że zabiorą im godziny ponadwymiarowe.

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W związku z Pani e-mailem w sprawie stosowania art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela uprzejmie informuję, że podobnie jak Pani organizacja związkowa, w piśmie z dnia 17 września 2018 r., którego odpis załączamy, wystąpiliśmy do Departamentu Prawnego MEN o urzędowe zweryfikowanie dwóch stanowisk w sprawie stosowania art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela oraz o rozstrzygnięcie, które z nich jest prawidłowe.  Do pisma dołączyliśmy opinię prawną, która była zamieszczona w artykule „Godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć”. Opublikowanym w „Przeglądzie Oświatowym” nr 13 z 1 września 2018 roku.

Na powyższe pismo (…)

(cała odpowiedź radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 7, s. 13-15)

Akty prawne 

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 249)

* Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 t.j.)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267)

* Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 t.j.)

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 311)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 318)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2019 r. poz. 319)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 320)

wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 8 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

(Dz. U. z 2019 r. poz. 249)

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zarządza się, co następuje:

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 7, s. 16)