Prawo oświatowe             NSZZ „S” informuje

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 28 lutego 2019 r.)

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Zgłaszamy następujące uwagi:

1. W projektowanej ustawie wprowadza się najpierw uzupełnienie art. 10 KN przez dodanie do tego artykułu ust. 12-17. Przy powyższych zmianach chodzi o uzupełnienie ust. 7 w art. 10. Przepis ten stanowi, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, z nauczycielem można nawiązać stosunek pracy na czas określony. W dotychczasowej praktyce ust. 7 w art. 10 KN był nadużywany przy interpretacji określenia „potrzeba wynikająca z organizacji nauczania”, na skutek czego w wielu wypadkach nauczyciel mógł być zatrudniany przez wiele lat na podstawie umowy zawartej na czas określony z przyczyn dotyczących organizacji nauczania. 

Proponowana zmiana w dodanym ust. 12 i 13 przewiduje, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy zawartej na czas określony z przyczyn dotyczących organizacji nauczania nie może przekraczać 36 miesięcy. Do tego okresu wlicza się wszystkie następujące po sobie umowy o pracę na czas określony, jeżeli przerwa między nimi nie przekracza 3 miesięcy. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę przekracza 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie, ponieważ ukrócą one praktykę zatrudniania nauczycieli przez wiele lat na podstawie umów o pracę na czas określony.

2. Nie zgadzamy się na zmiany przewidziane w projekcie art. 30 ust. 8 KN (…)

(cały tekst podpisany przez przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” R. Proksę 

w PO nr 8, s. 13-15)

MEN informuje

Zmiany w przepisach o przeprowadzaniu egzaminów

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej 2 kwietnia poinformował, że zostały podpisane rozporządzenia dotyczące przeprowadzania egzaminów: ósmoklasisty w szkole podstawowej, gimnazjalnego i maturalnego. 

(…)

Przypominamy:

* egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., 

* egzamin ósmoklasisty – 15-17 kwietnia 2019 r., 

* egzamin maturalny – 6-25 maja 2019 r.

(cały tekst w PO nr 8, s. 16)

Akty prawne 

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 321)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 322)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 323)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325)

* Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 372)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 402)

* Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 413)

* Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 418 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 419)

* Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. (Dz. U. z 2019 r. poz. 425)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 465)

* Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466 t.j.)

wybrała Barbara Ellwart