VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ             „Przegląd Prawny” nr 9 z 2019 r.

Prawnik informuje

Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle aktualnych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Punkt wyjścia w omawianych kwestiach powinna stanowić ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010). 

Najważniejsze regulacje ustawy z dnia 23 czerwca dotyczyły przywrócenia proporcjonalności udziału w komisji konkursowej przedstawicieli organu prowadzącego szkoły i organu nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli pozostałych organizacji, tj. rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych, a także zapewnienia równego parytetu przedstawicielom powyższych organów i organizacji.

Poprzednio proporcje te zostały zachwiane ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), która wprowadzała do komisji konkursowej trzech przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego i po jednym przedstawicielu pozostałych organizacji, co powodowało, że o wyniku konkursu decydował przede wszystkim organ prowadzący, a konkurs na stanowisko dyrektora szkoły stawał się często fikcją. Stąd zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. były pożądane i oczekiwane.

Drugą istotną zmianę, najbardziej interesującą związki zawodowe było (…)

(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 13-15)

Poczta do prawnika

W sprawie obniżenia pensji podczas postępowania karnego

Zbigniew R.: Jestem wychowawcą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W 2018 roku zostałem zawieszony na kilka miesięcy i obniżono mi pensję zasadniczą do połowy z art. 85u Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela za uderzenie wychowanka po zatrzymaniu go podczas ucieczki z placówki. Sąd prawomocnym wyrokiem warunkowo umorzył postępowanie karne wobec mnie i zasądził okres próby na rok oraz finansowe zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego. W najbliższym czasie odbędzie się rozprawa komisji dyscyplinarnej (…).

Czy będzie obowiązywał mnie art. 85u pkt 4 o zwrocie zabranych pieniędzy z pensji, czy będę musiał wystąpić na drogę sądową o przywrócenie mi odebranej połowy pensji zasadniczej?

Moim zdaniem, decyzja dyrektora była pochopna, zwłaszcza, że nie wzięto pod uwagę mojej trudnej sytuacji rodzinnej – o czym jest mowa w art. 85u pkt 1 Karty Nauczyciela.

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 16)

Akty prawne 

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)

* Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.)

* Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.)

* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt P 20/16 (dot. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 539)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 574)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 608)

wybrała Barbara Ellwart