VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny” nr 10 z 2019 r.

Prawnik informuje

W sprawie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku likwidacji gimnazjum

W związku z wystąpieniem Pani – jako przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – w sprawie w sprawie sytuacji nauczyciela dyplomowanego i możliwości skorzystania przez niego z urlopu dla poratowania zdrowia, przedkładam poniższą opinię prawną.

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, wskazana przez Panią nauczycielka jest zatrudniona w szkole podstawowej, która w roku 2017 lub 2018 została połączona z wygaszanym gimnazjum. W roku szkolnym 2019/2020, wobec braku klas VII i VIII w istniejącej szkole podstawowej, nie będzie godzin dla wskazanej nauczycielki, która w lipcu 2020 roku kończy 60 lat i osiąga wiek emerytalny. W związku z tym na przedstawione pytania należy odpowiedzieć następująco.

1. Czy wyżej wymieniona nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od września 2019/2020, a po tym okresie przejść na emeryturę z uwzględnieniem odprawy emerytalnej 6+3 miesiące? 

(…)

(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 13-14)

Poczta do prawnika

Zatrudnienie nauczyciela po przejściu na emeryturę

Jadwiga S., członek Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem z ponad trzydziestoletnim stażem pracy. Przez wszystkie lata ceniono mnie jako nauczyciela i wychowawcę, ponieważ byłam oddana pracy nauczycielskiej.

W zeszłym roku przeszłam na emeryturę i nadal jestem zatrudniona w ,,mojej" szkole na czas nieokreślony. Oczywiście, zgodnie z przepisami, konieczne było rozwiązanie umowy o pracę na jeden dzień). W dniu dzisiejszym, w związku z planem na następny rok szkolny, otrzymałam informację od dyrektora, że może mi przydzielić siedem godzin dydaktycznych i resztę w świetlicy, razem dwadzieścia godzin, czyli niepełny etat. Niestety, „moje godziny – nauczania historii” są przeznaczone dla innego nauczyciela.

Czuję się bardzo pokrzywdzona, jest mi ogromnie przykro. Jestem nauczycielem dyplomowanym ponad dwadzieścia lat.

Pan dyrektor tłumaczy, że nie mam już mianowania i nic mnie nie chroni.

Czy jest to zgodne z prawem? 

Czy mam szansę zawalczyć o godziny dydaktyczne? 

Chcę uczyć dalej, bo to moje życie.

Według zamieszczonych wyżej informacji wynika, że po przejściu na emeryturę w roku 2018, po jednodniowej przerwie jest Pani nadal zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Jeżeli tak jest, oznacza to, że wbrew opinii pana dyrektora jest Pani zatrudniona (…)

(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 14)

 

Akty prawne: Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 625)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 626)

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 644)

wybrała Barbara Ellwart

 

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  (Dz. U. z 2019 r. poz. 325)

Na podstawie art. 26a ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:

§  1.  

Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego.

§  2.  

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla:

1) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) klas I-VI szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) klas VII i VIII szkół podstawowych – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) branżowych szkół I stopnia – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) liceów ogólnokształcących – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) techników – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§  3.  

Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

(…)

(rozporządzenie w: PO nr 10, str. 15 i 16)