VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 6 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem odchodzącym na wcześniejszą emeryturę
Karol T., przewodniczący MK POiW NSZZ „Solidarność”:
Nauczyciel urodzony w 1961 r. nabył prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
Kiedy powinien rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek, aby miał naliczoną wysokość emerytury na tzw. „starych zasadach”?
Które zasady są korzystniejsze: „stare” czy „nowe”?
W którym kwartale roku najkorzystniej odejść na emeryturę nabytą na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 6, str. 9)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 5 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Obniżenie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi przekształconego zespołu szkół w ośmioklasową szkołę podstawową
Krzysztof G., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Organ prowadzący w kilku zespołach szkół zmniejszył dyrektorom dodatek funkcyjny. Uchwała Rady Gminy – opierająca się na poprzednim prawie oświatowym dotyczącym szkół podstawowych sześcioklasowych i gimnazjów, które wchodziły w skład tych zespołów – przewidywała taki dodatek. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty nie wypowiedział w imieniu wójta zmian płacowych (zmniejszających uposażenie) w tym zakresie do dnia 31 maja 2017 roku. Informacje dyrektorzy otrzymali pod koniec sierpnia i na początku września 2017 roku.
Obecny stan prawny w oświacie zakłada, że poprzednie zespoły szkół stają się szkołami podstawowymi, w skład których wchodzą klasy gimnazjalne do wygaśnięcia całkowitego gimnazjum, do września 2019 roku.
Wobec tego faktu w naszych szkołach nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o organizację pracy, a zmieniła się tylko i wyłącznie nazwa szkoły: zespół szkół na szkołę podstawową ( ośmioklasowa szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi).
Nadmieniam, że wszystkie inne zapisy wspomnianej Uchwały Rady Gminy pozostały, a więc pozostały te, które zmniejszają pensum dla dyrektorów do 0 godzin pozostały oraz przydział pięciu godzin na zajęcia pozalekcyjne na dwie szkoły (szkołę podstawową i gimnazjum po 5 godzin). Budżet szkół również jest podzielony na szkołę podstawową i gimnazjum.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 4 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Urlop nauczyciela pracującego w szkole feryjnej i nieferyjnej
Zaledwie niedawno, bo od 1 stycznia 2018 r., wszedł w życie ust. 3a do art. 64 Karty Nauczyciela, dodany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), już pojawiły się kontrowersje oraz błędna, naszym zdaniem, interpretacja tego przepisu.
W związku z tym zamieszczamy poniżej:
1) nadesłany e-mail z 27 grudnia 2017 r. od nauczycielki zatrudnionej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym i realizującej zadania w równej ilości godzin w przedszkolu i szkole podstawowej oraz jedną godzinę zajęć w przedszkolu – w ramach godzin ponadwymiarowych;
2) odpowiedź z 3 stycznia 2018 r. na nadesłany e-mail;
3) kolejny e-mail od nauczycielki z dnia 19 stycznia 2018 r.;
4) odpowiedź z 29 stycznia 2018 r. na e-mail nauczycielki z 19 stycznia 2018 r.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 3 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Urszula G.: przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Prosimy o odpowiedź na dwa pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W jaki sposób obliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela, który do 23 czerwca (do końca zajęć edukacyjnych) był zatrudniony w gimnazjum, skoro to gimnazjum od 1 września zostało szkołą podstawową, i tam został nawiązany ponownie stosunek pracy z tą samą osobą?
Czy wliczamy do wypłacenia cały okres zatrudnienia, czy tylko od 1 września ?
Pytanie drugie dotyczy nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem.
Czy zgodne jest nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem od 1 września do końca zajęć edukacyjnych i ponowne zatrudnianie od 1 września na to samo stanowisko?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny” nr 2 z 2018 r.

Prawnik informuje
Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli
W art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań finansowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadzono szereg zmian do Karty Nauczyciela.
Wśród tych zmian zostały uchylone niektóre świadczenia socjalne dla nauczycieli, określone w art. 76 pkt 25-27 tej ustawy, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz w pkcie 28 z terminem wejścia w życie z dniem 1 września 2018 r..
I tak – w art. 76 pkt 25 powyższej ustawy – w art. 54 Karty Nauczyciela zostały uchylone ust. (…)
(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 2, str. 9 i 10)

Redakcja informuje
1918 – 2018
100-lecie odzyskania niepodległości Polski
W 2018 roku mija 100 lat od 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała – po rozbiorach i 123 latach niewoli – niepodległość.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Parlament RP uchwalił także ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów przyjęła uchwałę o ustanowieniu wieloletniego programu pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021
(bme)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Fundusz mieszkaniowy
Czy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół zatrudnionych na czas określony można wyłączyć z korzystania przez nich z funduszu mieszkaniowego (u nas jest on centralizowany)?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie rozłączenia szkół publicznych
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Na mocy nowego prawa oświatowego oraz decyzji naszej Rady Miejskiej w sprawie sieci szkół gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Zarówno społeczność gimnazjum jak i władze miasta mówią, że widzą zasadność rozłączenia tych szkół, by byłe gimnazjum stało się samodzielną szkołą podstawową z wygaszającymi klasami gimnazjum.
Czy na gruncie obecnych przepisów można od 1 września 2018 r. rozłączyć szkoły, nie czekając dwa lata?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd prawny nr 10/2017

Prawo oświatowe, Poczta do Prawnika
Status prawny nauczyciela pracującego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej

W związku z wystąpieniem Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w powyższym temacie przedkładamy poniższe wyjaśnienia. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo że funkcjonują od wielu lat, do niedawna nie miały oparcia prawnego i organizacyjnego w systemie oświaty, jak pisaliśmy o tym w „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 15 kwietnia 2013 r., z którego fragment przytaczamy poniżej. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo że funkcjonują od wielu lat, nie znajdują oparcia prawnego i organizacyjnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Nie ma w tym przepisie, ani w jakimkolwiek innym, regulacji prawnej stanowiącej, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje także od-działy przedszkolne. Nie są też przewidziane oddziały przedszkolne w statucie szkół podstawowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ani w ramowym statucie szkoły podstawowej, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)”.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
W sprawie udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
W ostatnim okresie pojawiły się nowe problemy dotyczące ustalania składu Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły z udziałem w tej komisji przedstawicieli związków zawodowych. Jest to związane ze zmianami art. 36a ustawy o systemie oświaty, wprowadzonymi ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
Nowe brzmienie art. 36a ustawy o systemie oświaty zostało przeniesione do art.
(…)
(obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 18, str. 9-11)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Praca nauczyciela w sobotę lub niedzielę
Celina Sz., przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię prawną w sprawie przedstawionej przez naszego nauczyciela – związkowca, który pisze jak poniżej.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

 

Prawnik informuje
Status prawny i czas pracy nauczycieli wspomagających

W ostatnim okresie ponownie pojawiły się pytania dotyczące czasu pracy nauczycieli wspomagających, a w szczególności, czy ten czas pracy ma być mierzony w godzinach lekcyjnych, wynoszących 45 minut, czy też w godzinach zegarowych wymuszających 60 minut.
Aby odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie należy najpierw określić, kto to jest nauczyciel wspomagający, jakie są jego zadania, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, od czego zależy, jaką miarą należy liczyć jego czas pracy.
Zacząć należy od tego, że nazwa stanowiska „nauczyciel wspomagający” nie występuje w przepisach prawa oświatowego ani w innych przepisach, a wystąpiła jedynie w wyroku
(…)
(obszerny art. prawników B. Soczyńskiego i T. Gryczana w: PO nr 16, str. 9-12)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia wicedyrektora Centrum Edukacyjnego
Czesław P., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: W naszym mieście mamy Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. (…)
Jak, zgodnie z przepisami, należy traktować Centrum Edukacyjne?
W związku z wprowadzaną reformą oświaty, do kiedy może być zatrudniony dyrektor Centrum (…) oraz wicedyrektor?
Proszę o podanie podstawy prawnej.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Zaskarżanie uchwały Komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Tomasz G., członek NSZZ „Solidarność”: Przesyłam odpowiedź Wojewody na zaskarżenie jednego z konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. (…)
Czy rzeczywiście Wojewoda ma rację, że organ prowadzący mógł zwiększyć liczbę swoich przedstawicieli do czterech, a nie zwiększać liczby przedstawicieli Kuratorium?
Czy słuszna była odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie wliczania 500+ do dochodów przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z ZFŚS
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Czy bierze się pod uwagę kwotę świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę tej kwoty? (…)
Czy postanowienie regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS o wliczaniu świadczenia 500+ do wysokości dochodów jest ważne?

W związku z przedstawionym pytaniem, w jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę kwoty świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Przedstawiony przez Panią problem może wynikać stąd, że – jak Pani trafnie zauważyła – według art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…) do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r., podczas gdy w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych brak jest takiego postanowienia.
Przyczyna tego braku jest następująca:…
(cała odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 13, str. 9)

Poczta do prawnika