VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
W sprawie udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
W ostatnim okresie pojawiły się nowe problemy dotyczące ustalania składu Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły z udziałem w tej komisji przedstawicieli związków zawodowych. Jest to związane ze zmianami art. 36a ustawy o systemie oświaty, wprowadzonymi ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
Nowe brzmienie art. 36a ustawy o systemie oświaty zostało przeniesione do art.
(…)
(obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 18, str. 9-11)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Praca nauczyciela w sobotę lub niedzielę
Celina Sz., przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię prawną w sprawie przedstawionej przez naszego nauczyciela – związkowca, który pisze jak poniżej.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

 

Prawnik informuje
Status prawny i czas pracy nauczycieli wspomagających

W ostatnim okresie ponownie pojawiły się pytania dotyczące czasu pracy nauczycieli wspomagających, a w szczególności, czy ten czas pracy ma być mierzony w godzinach lekcyjnych, wynoszących 45 minut, czy też w godzinach zegarowych wymuszających 60 minut.
Aby odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie należy najpierw określić, kto to jest nauczyciel wspomagający, jakie są jego zadania, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, od czego zależy, jaką miarą należy liczyć jego czas pracy.
Zacząć należy od tego, że nazwa stanowiska „nauczyciel wspomagający” nie występuje w przepisach prawa oświatowego ani w innych przepisach, a wystąpiła jedynie w wyroku
(…)
(obszerny art. prawników B. Soczyńskiego i T. Gryczana w: PO nr 16, str. 9-12)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia wicedyrektora Centrum Edukacyjnego
Czesław P., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: W naszym mieście mamy Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. (…)
Jak, zgodnie z przepisami, należy traktować Centrum Edukacyjne?
W związku z wprowadzaną reformą oświaty, do kiedy może być zatrudniony dyrektor Centrum (…) oraz wicedyrektor?
Proszę o podanie podstawy prawnej.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Zaskarżanie uchwały Komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Tomasz G., członek NSZZ „Solidarność”: Przesyłam odpowiedź Wojewody na zaskarżenie jednego z konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. (…)
Czy rzeczywiście Wojewoda ma rację, że organ prowadzący mógł zwiększyć liczbę swoich przedstawicieli do czterech, a nie zwiększać liczby przedstawicieli Kuratorium?
Czy słuszna była odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie wliczania 500+ do dochodów przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z ZFŚS
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Czy bierze się pod uwagę kwotę świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę tej kwoty? (…)
Czy postanowienie regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS o wliczaniu świadczenia 500+ do wysokości dochodów jest ważne?

W związku z przedstawionym pytaniem, w jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę kwoty świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Przedstawiony przez Panią problem może wynikać stąd, że – jak Pani trafnie zauważyła – według art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…) do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r., podczas gdy w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych brak jest takiego postanowienia.
Przyczyna tego braku jest następująca:…
(cała odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 13, str. 9)

Poczta do prawnika

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły
Zbigniew F., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszej miejscowości planuje się włączenie gimnazjum do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. (...) Proszę o wyjaśnienie sprawy powierzenia stanowiska dyrektora – dotychczasowemu dyrektorowi liceum oraz wyjaśnienie zagadnienia czasu, na jaki można wyżej wymienione stanowisko powierzyć.

W związku z pytaniem dotyczącym przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły, informuję, że w świetle przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) istnieje możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę tylko do dnia (...)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 12, str. 9)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Zdaniem prawnika

Zmiany w stosunkach pracy oraz ich rozwiązywanie w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego
W „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 15 marca 2017 r. pisaliśmy ogólnie o zmianach w stosunkach pracy, związanych z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego, zaznaczając w końcowej części, że wprowadzony w art. 225 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (dalej nazyw. p.w.p.o.) nadzwyczajny tryb rozwiązywania z nauczycielami stosunków pracy zawiera wiele wątpliwości i niejasności; zalecając jednocześnie, aby Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła do autorów przygotowujących powyższą ustawę w MEN o udzielenie wyjaśnień na zgłoszone pytania.
Odpowiedź na nie nadeszła w piśmie MEN z dnia 26 kwietnia 2017 r., które zamieszczamy poniżej.
Najbardziej charakterystyczne w tym piśmie jest stwierdzenie, że jedną z odrębności w stosunku do ustawy – Karta Nauczyciela, przewidzianą w p.w.p.o., jest odstąpienie od wymogu zawiadamiania zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, z dodatkowym argumentem, że umotywowane zastrzeżenia, które może zgłosić organizacja związkowa dyrektorowi szkoły, nie są wiążące i nie przekładają się bezpośrednio na decyzję dyrektora, co do wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy.
Wiedząc, że dalszych wyjaśnień na przedstawione pytania nie otrzymamy oraz że już sama procedura zwolnień, (...),
podejmujemy poniżej próbę wyjaśnienia pozostałych kwestii, związanych ze zwolnieniami nauczycieli.