VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Fundusz mieszkaniowy
Czy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół zatrudnionych na czas określony można wyłączyć z korzystania przez nich z funduszu mieszkaniowego (u nas jest on centralizowany)?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie rozłączenia szkół publicznych
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Na mocy nowego prawa oświatowego oraz decyzji naszej Rady Miejskiej w sprawie sieci szkół gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Zarówno społeczność gimnazjum jak i władze miasta mówią, że widzą zasadność rozłączenia tych szkół, by byłe gimnazjum stało się samodzielną szkołą podstawową z wygaszającymi klasami gimnazjum.
Czy na gruncie obecnych przepisów można od 1 września 2018 r. rozłączyć szkoły, nie czekając dwa lata?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd prawny nr 10/2017

Prawo oświatowe, Poczta do Prawnika
Status prawny nauczyciela pracującego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej

W związku z wystąpieniem Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w powyższym temacie przedkładamy poniższe wyjaśnienia. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo że funkcjonują od wielu lat, do niedawna nie miały oparcia prawnego i organizacyjnego w systemie oświaty, jak pisaliśmy o tym w „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 15 kwietnia 2013 r., z którego fragment przytaczamy poniżej. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo że funkcjonują od wielu lat, nie znajdują oparcia prawnego i organizacyjnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Nie ma w tym przepisie, ani w jakimkolwiek innym, regulacji prawnej stanowiącej, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje także od-działy przedszkolne. Nie są też przewidziane oddziały przedszkolne w statucie szkół podstawowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ani w ramowym statucie szkoły podstawowej, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)”.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
W sprawie udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
W ostatnim okresie pojawiły się nowe problemy dotyczące ustalania składu Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły z udziałem w tej komisji przedstawicieli związków zawodowych. Jest to związane ze zmianami art. 36a ustawy o systemie oświaty, wprowadzonymi ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
Nowe brzmienie art. 36a ustawy o systemie oświaty zostało przeniesione do art.
(…)
(obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 18, str. 9-11)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Praca nauczyciela w sobotę lub niedzielę
Celina Sz., przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię prawną w sprawie przedstawionej przez naszego nauczyciela – związkowca, który pisze jak poniżej.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

 

Prawnik informuje
Status prawny i czas pracy nauczycieli wspomagających

W ostatnim okresie ponownie pojawiły się pytania dotyczące czasu pracy nauczycieli wspomagających, a w szczególności, czy ten czas pracy ma być mierzony w godzinach lekcyjnych, wynoszących 45 minut, czy też w godzinach zegarowych wymuszających 60 minut.
Aby odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie należy najpierw określić, kto to jest nauczyciel wspomagający, jakie są jego zadania, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, od czego zależy, jaką miarą należy liczyć jego czas pracy.
Zacząć należy od tego, że nazwa stanowiska „nauczyciel wspomagający” nie występuje w przepisach prawa oświatowego ani w innych przepisach, a wystąpiła jedynie w wyroku
(…)
(obszerny art. prawników B. Soczyńskiego i T. Gryczana w: PO nr 16, str. 9-12)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia wicedyrektora Centrum Edukacyjnego
Czesław P., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: W naszym mieście mamy Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. (…)
Jak, zgodnie z przepisami, należy traktować Centrum Edukacyjne?
W związku z wprowadzaną reformą oświaty, do kiedy może być zatrudniony dyrektor Centrum (…) oraz wicedyrektor?
Proszę o podanie podstawy prawnej.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Zaskarżanie uchwały Komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Tomasz G., członek NSZZ „Solidarność”: Przesyłam odpowiedź Wojewody na zaskarżenie jednego z konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. (…)
Czy rzeczywiście Wojewoda ma rację, że organ prowadzący mógł zwiększyć liczbę swoich przedstawicieli do czterech, a nie zwiększać liczby przedstawicieli Kuratorium?
Czy słuszna była odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora?