VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Zatrudnienie nauczyciela gimnazjum, które – w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego – zostaje połączone ze szkołą podstawową
Nauczyciel dyplomowany – pan R. Z. jest zatrudniony w gimnazjum na podstawie mianowania jako nauczyciel chemii i uzupełnia godziny brakujące do pełnego etatu zajęciami w świetlicy szkolnej.
Dyrektor szkoły podstawowej, przygotowując organizację roku szkolnego 2017/2018 dla obu połączonych szkół, zaproponował panu R.Z. przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, do którego w wieku 57 lat nabyłby prawo w roku 2017 i 2018, co spotkało się z odmową nauczyciela.
W roku szkolnym 2017/2018 w połączonych szkołach, wobec braku naboru do klas I gimnazjum, będzie nauczana chemia tylko w klasach III w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Będą również dwie klasy VII w połączonej szkole oraz jedna klasa VII w szkole należącej do tej samej gminy – w sąsiedniej miejscowości.
Jednakże dyrektor szkoły podstawowej (z którą będzie połączone gimnazjum) jako nauczycieli chemii wymienił siebie oraz bibliotekarkę szkolną, zatrudnioną w gimnazjum od 2016 r. Przy czym oboje mają uprawnienia do nauczania chemii.
W związku z powyższym nauczyciel – pan R. Z. pyta, jakie uprawnienia przysługują mu w tej sytuacji.
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 9)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela geografii
Marek S., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem geografii, pracuję w szkole (zespół szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum) ponad 20 lat, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony. (...)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przez związki zawodowe.
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2017 r., poz. 649, zostało opublikowane długo oczekiwane Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Długo oczekiwane dlatego, że miało ono zawierać przepisy dotyczące także zasad i trybu opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli, z upoważnienia zawartego w art. 111 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W art. 110 tej ustawy zostało wprowadzone po raz pierwszy w systemie oświaty uprawnienie dla zakładowych organizacji związkowych do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny”   Poczta do prawnika
W sprawie uśrednienia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Bożena D.: Jestem nauczycielką z 25-letnim stażem pracy. (…) Do końca roku szkolnego 2015/2016 byłam zatrudniona w pełnym wymiarze zajęć, tj. w wymiarze 18 godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć. Aktualnie pracuję w liceum. Od września pracowałam 14 godzin lekcyjnych, a od października po 16 godzin tygodniowo. Zatem nie mam pełnego wymiaru godzin. Przy czym nie nastąpiła zmiana w moim stosunku pracy przez zmniejszenie wymiaru zajęć z pełnego etatu do zatrudnienia w niepełnym wymiarze zajęć, a nastąpiło jedynie uśrednienie wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającym z tego uśrednienia.
Dyrekcja od września uśrednia mi godziny z powodu odejścia w maju 2017 r. klas maturalnych i w związku z tym otrzymuję wynagrodzenie według uśrednienia.
Czy można uśredniać mi godziny, chociaż nie mam pełnego etatu?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Zdaniem prawnika
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego

W poprzednim numerze „Przeglądu Oświatowego” zamieściliśmy część pierwszą – ogólną, mającą stanowić próbę zapoznania zainteresowanych czytelników z organizacyjno-prawnymi aspektami wprowadzanego ustroju szkolnego oraz roli związków zawodowych w realizowanych przemianach.

Punktem wyjścia i początkiem realizacji przemian stał się obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na podstawie art. 206 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – dalej p.w.p.o.
Taki sam obowiązek został przewidziany dla rady powiatu w odniesieniu do prowadzonych przez nie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, na podstawie art. 213 p.w.p.o.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny    Zdaniem prawnika
Opiniowanie przez związki zawodowe projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wprowadzania nowego ustroju szkolnego

W piśmie z dnia 24 stycznia 2017 r. Minister Edukacji Narodowej wystąpiła do przewodniczących central związkowych, w tym do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, o wskazanie reprezentatywnych organizacji związkowych, do których należy kierować w celu zaopiniowania projekty uchwał organów stanowiących JST w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, zgodnie z odpowiednio art. 209 i art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 – dalej: p.w.p.o.).

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji związkowej
Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię w sprawie urlopu nauczyciela, który został zwolniony ze świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji związkowej.
Czy nauczyciel, który został zwolniony ze świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji związkowej, korzysta z urlopu w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przerw świątecznych jak nauczyciele zatrudnieni w szkole w pełnym wymiarze, czy też wymiar urlopu jest taki, o jakim mówi Kodeks pracy, czyli 35 dni?
Zależy mi na odpowiedzi, ponieważ teraz trwają ferie zimowe (w naszym województwie do 26 lutego).

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny”  Poczta do prawnika
W sprawie przejścia na emeryturę nauczycielską
W związku ze zgłoszonymi pytaniami, czy warunki przejścia na emeryturę nauczycielską, spełnione do dnia 31 grudnia 2008 r. na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, są utrzymane w nowej ustawie zmieniającej ustawę emerytalną przedkładamy poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2016 r.:
Art. 21.
Nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo
2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
– mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 tej ustawy oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik wyjaśnia
Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Pan przewodniczący OMPOiW NSZZ „Solidarność” Marcin K. występuje z pytaniem, czy należy się dzień wolny bądź zapłata za odbyte szkolenie w piątek, sobotę i niedzielę w sytuacji, gdy nauczycielka pojechała na odnowienie uprawnień do nauczania pierwszej pomocy – szkoła płaciła za szkolenie i wystawiła delegację. Przewodniczący, zgłaszający pytanie, ma wątpliwości i prosi o wyjaśnienie, czy delegacja jest poleceniem służbowym oraz czy powyższe zajęcia nauczycielki odbywały się w godzinach ponadwymiarowych w czasie weekendu. W sprawie tej przewodniczący, występujący z pytaniem, załączył opinię prawną radcy prawnego powiatu, w której zostało przedstawione też stanowisko dotyczące wynagrodzenia za niezrealizowane z przyczyn usprawiedliwionych godziny ponadwymiarowe, np. w Dzień Edukacji Narodowej, na które również oczekuje odpowiedzi.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego
(Dz. U. z dnia 31 maja 2016 r. poz. 741)
Na podstawie art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”, rzecznik dyscyplinarny powołany przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, zwany dalej „rzecznikiem dyscyplinarnym”, informuje, w związku z jakim czynem uchybiającym godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy, jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 r.
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 18, str. 9-13)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Poczta prawnika
Uprawnienia nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
Ryszard T.: Nauczycielka – pianistka ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i wniosła do dyrekcji szkoły muzycznej podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na to orzeczenie.
– Czy ma prawo do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli tak, to do jakiej ilości godzin?
– Czy dyrektor powinien zaraz po otrzymaniu podania od nauczycielki, „zdjąć” jej nadgodziny? Nauczycielka pracuje w wymiarze 18+3 (…)
– Lekarz medycyny pracy wydał nauczycielce zaświadczenie, że może prowadzić zajęcia z fortepianu głównego, dodatkowego, z wyjątkiem akompaniowania (ze względu na chorobę – niedokrwistość palców). Czy dyrektor powinien dokonać zmiany i wycofać godziny akompaniamentu nauczycielce?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć
Zbigniew R. przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy można dostosować czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym do zasad ustalonych w par. 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu z 2016 r. dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych

I. Szkoły ogólnodostępne
Jedna z komisji międzyzakładowych pracowników oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła z pytaniem, w jakiej formie i na jakiej podstawie powinien być wydany regulamin przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podnosząc jednocześnie, że na terenie jej działania nie został wydany odrębny regulamin przyznawania nagród. Temat ten został wywołany okolicznością, że w Karcie Nauczyciela zamieszczone są dwa przepisy zawierające delegację ustawową do ustalania kryteriów i zasad trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Delegację taką dla organów prowadzących szkoły zawiera art. (…)