VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Poczta prawnika
Uprawnienia nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
Ryszard T.: Nauczycielka – pianistka ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i wniosła do dyrekcji szkoły muzycznej podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na to orzeczenie.
– Czy ma prawo do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli tak, to do jakiej ilości godzin?
– Czy dyrektor powinien zaraz po otrzymaniu podania od nauczycielki, „zdjąć” jej nadgodziny? Nauczycielka pracuje w wymiarze 18+3 (…)
– Lekarz medycyny pracy wydał nauczycielce zaświadczenie, że może prowadzić zajęcia z fortepianu głównego, dodatkowego, z wyjątkiem akompaniowania (ze względu na chorobę – niedokrwistość palców). Czy dyrektor powinien dokonać zmiany i wycofać godziny akompaniamentu nauczycielce?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć
Zbigniew R. przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy można dostosować czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym do zasad ustalonych w par. 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu z 2016 r. dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych

I. Szkoły ogólnodostępne
Jedna z komisji międzyzakładowych pracowników oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła z pytaniem, w jakiej formie i na jakiej podstawie powinien być wydany regulamin przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podnosząc jednocześnie, że na terenie jej działania nie został wydany odrębny regulamin przyznawania nagród. Temat ten został wywołany okolicznością, że w Karcie Nauczyciela zamieszczone są dwa przepisy zawierające delegację ustawową do ustalania kryteriów i zasad trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Delegację taką dla organów prowadzących szkoły zawiera art. (…)